Hình thức khám:
Mã thẻ
Họ tên
năm sinh
Điện thoại
Nơi chuyển
Địa chỉ